Bộ Tài Chính TiếNg Anh Là Gì

0

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài chính – ngân sách (bao gồm: Ngân sách Nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; dự trữ Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật)….

Bạn đang xem: Bộ Tài Chính TiếNg Anh Là Gì

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, có ý nghĩa quan trọng trong bộ máy chính quyền của Nhà nước ta. Vậy, Bộ Tài chính là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính như thế nào?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung liên quan tới vấn đề: Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?

Khái niệm Bộ tài chính

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài chính – ngân sách (bao gồm: Ngân sách Nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; dự trữ Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính

Căn cứ quy định tại Điều 2 – Nghị định số 87/2017/ND-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

– Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

– Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được ban hành, phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cac lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

– Về quản lý ngân sách Nhà nước:

+ Tổng hợp, lập, trình Chính phủ kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm quốc gia; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bố ngân sách trung ương hàng năm, bao gồm chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợi lãi, chi viện trợ; điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương trong trường hợp cần thiết; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi đầu tư phát triển, phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi hỗ trợ tín dụng Nhà nước, chi góp vốn cổ phần và liên doanh của ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng, trình Chính phủ phương án bổ sung dự toán số tăng thu của ngân sách Nhà nước, phương án phân bố, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương và phương án điều chỉnh chính dự toán ngân sách nhà nước theo quy định.

+ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

+ Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, sử dụng quỹ dự tài chính của trung ương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quy định theo thẩm quyền các định mức phấn bố và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

+ Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách; thông báo số kiểm tra dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước về tổng mức và từng lĩnh vực thu, chi ngân sách dối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; dự toán chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; tổng số thu ngân sách trên địa bàn và dự toán chi cân đối ngân sách địa phương đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

*

Địa chỉ Bộ Tài chính

Tel: (84-24)2220.2828-2888.

mof.gov.vn

Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?

Bộ Tài chính tiếng anh là The ministry of finance. Bộ tài chính được định nghĩa bằng tiếng anh như sau:

The ministry of finance is an agency of the government, performing the function of state management over: Finance – Budget (including: State budget; taxes, fees, charges and other state budget revenues; state reserve; state financial funds; financial investment; corporate finance; cooperative finance and collective economy; public property in accordance with law); customs; accountant; independent audit; price; stock; insurrance; financial service activities and other services within the scope of state management of the ministry; representing the owner of state capital in the enterprise in accordance with the law.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới Bộ Tài chính

A sight draft: Hối phiếu trả ngay.

Xem thêm: ” Apricot Là Quả Gì ? Những Điều Nên Biết Về Apricot ? C’Choi Viet Nam

Academic: Học thuật.

Accept the bill: Chấp nhận hối phiếu.

Access: Truy cập.

Accommodation bill: Hối phiếu khống.

Accommodation finance: Tài trợ khống.

Account holder: Chủ tài khoản.

Accumalated reverve: Nguồn tiền được tích lũy.

Acknowledgement: Giấy báo in.

Adapt: Điều chỉnh.

Bad debt: Cho nợ quá hạn.

Banker: Chủ ngân hàng.

Banker’s draft: Hối phiếu ngân hàng.

Banking market: Thị trường ngân hàng.

Xem thêm: Bắn Cá Online 4 Nguoi – Top 3 Game Apk, Game BắN Cã¡ Online

Như vậy, Bộ tài chính tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thêm cho quý bạn đọc một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn cũng như địa chỉ của bộ tài chính.

Chuyên mục: Mẹo Hay

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *