Báo Cáo Tài Chính Ngân Hàng Acb

0
4 quý gần nhất 4 năm gần nhất Lũy kế 6 tháng
*
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào “Trước” để xem các báo cáo quý trước.

Bạn đang xem: Báo Cáo Tài Chính Ngân Hàng Acb

*

Trước vn-tech.netau

*
1. Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ 3, 541, 388,000,000 4, 851, 710,000,000 6, 129, 169,000,000 6, 437, 812,000,000
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 8, 152,027,000,000 8, 941, 727,000,000 18, 769, 776,000,000 30, 341, 599,000,000
Tiền, vàng gửi tại TCTD khác 6, 443, 182,000,000 5, 932, 369,000,000 12, 983, 626,000,000 19, 390, 796,000,000
Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác -171, 880,000,000 -153, 761,000,000 -140, 392,000,000 -100, 514,000,000

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng 14 – Gameplayseveryday Songoku 14

4. Cho vay khách hàng 161, 604, 426,000,000 196, 668, 756,000,000 227, 983,048,000,000 266, 164, 852,000,000
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng -1, 796, 795,000,000 -1, 844, 638,000,000 -2, 544, 172,000,000 -2, 535, 689,000,000
5.1. Chứng khoán kinh doanh 1, 211, 314,000,000 1, 239, 991,000,000 1, 339, 157,000,000 3, 145, 903,000,000
5.4. Dự phòng giảm giá chứng khoán -28,008,000,000 -3, 436,000,000 -161, 185,000,000 -160, 641,000,000
6.1. Chứng khoán đầu tư vn-tech.netẵn vn-tech.netàng để bán 10, 962, 613,000,000 8,007, 491,000,000 8, 204, 643,000,000 10, 601, 503,000,000
6.2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 34, 824, 159,000,000 45, 151, 482,000,000 45, 635,016,000,000 45, 821, 522,000,000
6.3 Dự phòng giảm giá chứng khoán -2, 985, 307,000,000 -440, 568,000,000 -456, 598,000,000 -466, 865,000,000
9.1. Tài vn-tech.netản cố định hữu hình 2, 338, 722,000,000 2, 474, 830,000,000 2, 640, 643,000,000 2, 721, 100,000,000
– Giá trị hao mòn luỹ kế -1, 343, 650,000,000 -1, 573, 529,000,000 -1, 774, 136,000,000 -2,016, 259,000,000

Xem thêm: Elise Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Bổ Trợ Elise Đi Rừng, Bảng Bổ Trợ Elise Đi Rừng

– Các khoản lãi, phí phải thu 3, 241, 224,000,000 3, 567, 819,000,000 3, 456, 607,000,000 3, 676, 311,000,000

Chuyên mục: Review

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *