Báo Cáo Tài Chính Công Ty Xây DựNg

0

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính riêng quý 1/2021. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoản Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toản. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo Tài chính riêng Quý 4/2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Bạn đang xem: Báo Cáo Tài Chính Công Ty Xây DựNg

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3-2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3-2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Binh công bố Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2-2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 – 2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng quý 1/2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng quý 4/2019

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 4/2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 4/2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Xem thêm: Bán Khống Chứng Khoán Ở Việt Nam, Luật Và Cách Bán Tại Việt Nam

Báo cáo Tài chính riêng Quý 3-2019

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Binh công bố báo cáo tài chính riêng Quý 3-2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3-2019

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Binh công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2019. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo Tài chính Riêng giữa niên độ đã kiểm toán

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã kiểm toán

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2-2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Hoà Bình công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý I

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Hoà Bình công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính riêng đã kiểm toán Quý 4 năm 2018

Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính riêng đã kiểm toán Quý 4 năm 2018

Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán Quý 4 năm 2018

Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018

Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

Hòa Bình công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính riêng ngày 30 tháng 9 năm 2018

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 30 tháng 9 năm 2018

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Hòa Bình công bố thông tin Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 30.06.2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Hòa Bình công bố thông tin Báo cáo Tài chính riêng Quý 2/2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Hòa Bình công bố thông tin Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2/2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG – QUÝ 1 NĂM 2018

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – QUÝ 1 NĂM 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Thông tin chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 vui lòng xem trong file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

Thông tin chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2017 vui lòng xem trong file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2016 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

Xem thêm: Dynamo: Magician Impossible, Dynamo Là Ai Mà Khiến Thế Giới Kinh Ngạc Đến Vậy

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2016

Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2016 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

Chuyên mục: Review

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *