Ban Cán Sự ĐảNg TiếNg Anh Là Gì

0
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Ban Cán Sự ĐảNg TiếNg Anh Là Gì

*
*
*

ban cán sự đảng

*

một hình thức tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoặc các cấp uỷ đảng lập ra theo quy định của Điều lệ Đảng ở từng thời kì. Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương (10.1930) lần đầu tiên nêu quy định lập BCSĐ ở các chi bộ. Đến 3.1935, quy định lập thêm BCSĐ để chỉ đạo công tác đảng ở một số tỉnh bộ (mỗi BCSĐ có thể chỉ huy 3, 4 tỉnh, thành, đặc uỷ) do xứ uỷ chỉ định. Theo điều lệ Đảng Lao động Việt Nam khoá II (1951): đối với những tỉnh, thành bộ ở xa hoặc ở những khu vực đặc biệt thì xứ uỷ, khu uỷ (hoặc liên khu uỷ) có thể tổ chức các BCSĐ. Điều lệ Đảng khoá III (1960) không nêu quy định cụ thể về việc lập BCSĐ mà quy định lập ra những tổ chức đặc biệt của Đảng ở những khu vực quan trọng về kinh tế, chính trị, vv. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IV (1976) quy định có thể lập ra BCSĐ (do Ban Chấp hành Trung ương hoặc cấp uỷ chỉ định) ở những cơ quan nhà nước hoặc ở lĩnh vực công tác xét thấy cần thiết.

Xem thêm: ” Bản Quyền Tiếng Anh Là Gì? Vi Phạm Bản Quyền Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Dtdv Mùa Đông 2020, (Cập Nhật Liên Tục), Đtdv Mùa Đông 2020 Vòng 12

Điều lệ Đảng khoá VI (1986) nêu: trong những trường hợp đặc biệt, các tổ chức đảng ở những đơn vị trực thuộc bộ, sở hoạt động lưu động và phân tán trong phạm vi nhiều địa phương hoặc có những hoàn cảnh đặc biệt cần giữ bí mật mà không thể giao về đảng bộ địa phương được thì có thể đặt dưới sự chỉ đạo của một BCSĐ do Ban Chấp hành Trung ương hoặc cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba khoá VII (6.1993) quy định: lập BCSĐ ở Chính phủ, các bộ, các uỷ ban nhà nước và các cơ quan trực thuộc Chính phủ để giúp việc cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo Điều lệ Đảng khoá VIII (1996): trong các cơ quan hành pháp, tư pháp cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp uỷ cùng cấp lập BCSĐ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Chính trị khoá IX ban hành Quy định số 14 – QĐ/TW ngày 16.11.2001, trong đó có quy định: ở cấp trung ương, lập BCSĐ Chính phủ, ban cán sự đảng ở các bộ, ngành quản lí nhà nước, các cơ quan tư pháp, một số doanh nghiệp đặc biệt. Ở cấp tỉnh, lập BCSĐ uỷ ban nhân dân và BCSĐ cơ quan tư pháp tỉnh (không lập BCSĐ ở các sở, ngành cấp tỉnh).

Chuyên mục: Internet

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *